„Czego potrzebuje Lublin? Raport z badania jakości życia w dzielnicach Lublina” to wynik ankiety przeprowadzonej na zlecenie Urzędu Miasta Lublin podczas głosowania internetowego V edycji Budżetu Obywatelskiego. W badaniu lublinianie wyrazili swoją opinię na temat miasta i poszczególnych dzielnic.

Z ankiety wynika, że Lublin w oczach mieszkańców wypada bardzo pozytywnie. Lublinianie cenią sobie przede wszystkim sprawnie działającą sieć połączeń komunikacyjnych oraz bezpieczeństwo. Według mieszkańców, Lublin dba o edukację, sport i rekreację.

Czego potrzebuje Lublin? Z opinii ankietowanych wynika, że ważne jest stworzenie dodatkowych miejsc parkingowych w niemal wszystkich dzielnicach miasta. Kładą też nacisk na przeprowadzenie remontów, czy budowę ulic osiedlowych i chodników. Zwracali też uwagę na pielęgnację zieleni, modernizację placów zabaw oraz zachowanie czystości na ulicach.

W której dzielnicy żyje się najlepiej

Z opinii mieszkańców wyłania się też obraz naszych dzielnic. Jako te o bardzo dobrych (na tle pozostałych) warunkach życia wskazano: Czechów Północny, Czuby Południowe, Czuby Północne, Czechów Południowy i Kalinowszczyznę. Z kolei Rury, Wrotków, Węglin Południowy, Konstantynów, Felin i Sławin to według ankietowanych dzielnice o dobrych warunkach życia. Wśród tych o przeciętnych warunkach wymieniono: Bronowice, Głusk, Sławinek, Wieniawę, Stare Miasto, Kośminek, Zemborzyce i Śródmieście. Dzielnice z gorszymi warunkami to: Węglin Północny, Szerokie, Tatary, Dziesiąta, Za Cukrownią, Ponikwoda. Za najgorsze uznano Abramowice i Hajdów-Zadębie.

Co trzeba zmienić

Mieszkańcy za najbardziej potrzebne inwestycje uznają: budowę nowych miejsc parkingowych, rozwój i pielęgnację terenów zielonych oraz remonty i budowę ulic osiedlowych. Duży odsetek badanych wskazał również na potrzebę remontów i budowy chodników w dzielnicach, poprawę bezpieczeństwa, rozwój infrastruktury rowerowej i placów zabaw oraz infrastruktury sportowej.

PODZIAŁ NA DZIELNICE

Abramowice

Najważniejsze dla mieszkańców tej dzielnicy są: remont i budowa ulic osiedlowych i budowa lub modernizacja placów zabaw, a w dalszej kolejności również poprawa bezpieczeństwa, rozwój infrastruktury rowerowej i sportowej.

Według ankietowanych, warunki życia w dzielnicy nie są najlepsze na tle całego miasta. Indeks warunków życia w dzielnicy wynosi 3,68 (w siedmiostopniowej skali), co plasuje dzielnicę na przedostatnim, 26. miejscu.

Wszystkie aspekty uzyskały niższą ocenę niż dla Lublina ogółem. Największe dysproporcje dotyczą tras rowerowych, dostępności przedszkoli, łatwości dojazdu samochodem do innych dzielnic i warunków uprawiania sportu. Mieszkańcy są najbardziej zadowoleni z bezpieczeństwa, łatwości dojazdu komunikacją miejską i terenów zielonych, a najmniej – z dostępności miejsc parkingowych, dostosowania przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i stanu ulic osiedlowych.

Bronowice

Mieszkańcy tej dzielnicy najczęściej wskazywali na potrzebę tworzenia nowych miejsc parkingowych. Wśród potrzeb wymieniali też konieczność budowy i modernizacji placów zabaw oraz remontów chodników.

Indeks warunków życia w dzielnicy wynosi 4,15 (w siedmiostopniowej skali), co plasuje dzielnicę na 15. miejscu. Najgorzej na tle Lublina oceniono stan chodników, bezpieczeństwo i czystość powietrza, a najlepiej – łatwość dojazdu komunikacją miejską i samochodem oraz dostępność przedszkoli.

Czechów Południowy

Priorytetem dla mieszkańców jest rozwój i pielęgnacja terenów zielonych. Częściej też (na tle ogółu respondentów) wskazują na potrzebę poprawy bezpieczeństwa oraz dostosowania przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych, a nieco rzadziej – na remont ulic osiedlowych i chodników oraz dostępność przedszkoli i żłobków czy remonty szkół.

Deklaracje respondentów wskazują, że warunki życia w dzielnicy są znacznie lepsze niż w innych dzielnicach. Indeks warunków życia w dzielnicy wynosi 4,77 (w siedmiostopniowej skali), co plasuje dzielnicę na 2. miejscu.

Czechów Północny

Mieszkańcy najczęściej wskazują na potrzebę remontów i budowy ulic osiedlowych. Nieco rzadziej – na tle ogółu respondentów – wskazywali na potrzebę remontu chodników oraz budowy lub remontu szkół.

Deklaracje respondentów potwierdzają, że warunki życia w dzielnicy są znacznie lepsze niż w innych miejscach w Lublinie. Indeks warunków życia w dzielnicy wynosi 4,82 (w siedmiostopniowej skali), co plasuje dzielnicę na 1. miejscu.

Czuby Południowe

Mieszkańcy tej dzielnicy znacznie częściej niż pozostali wskazywali na potrzebę budowy nowych miejsc parkingowych, natomiast wyraźnie rzadziej na remonty i budowę chodników.

Deklaracje respondentów potwierdzają, że warunki życia w dzielnicy są znacznie lepsze niż w innych miejscach w Lublinie. Indeks warunków życia w dzielnicy wynosi 4,75 (w siedmiostopniowej skali), co plasuje dzielnicę na 3. miejscu. Według respondentów, dzielnica najbardziej wyróżnia się pod względem tras rowerowych, terenów zielonych i rekreacyjnych oraz czystości powietrza.

Czuby Północne

Mieszkańcy tej dzielnicy znacznie częściej niż pozostali wskazywali na potrzebę budowy nowych miejsc parkingowych oraz remontów ulic osiedlowych, natomiast rzadziej na rozwój infrastruktury sportowej oraz komunikacji miejskiej w dzielnicy.

Z ankiety wynika, że warunki życia w dzielnicy są wyraźnie lepsze niż w innych miejscach w Lublinie. Indeks warunków życia w dzielnicy wynosi 4,74 (w siedmiostopniowej skali), co plasuje dzielnicę na 4. miejscu. Dzielnica najbardziej wyróżnia się pod względem terenów zielonych i rekreacyjnych, czystości powietrza oraz dostępności przedszkoli.

Dziesiąta

Priorytetem dla mieszkańców są remonty ulic osiedlowych i chodników. Zdecydowanie rzadziej wskazywano na potrzebę budowy miejsc parkingowych.

Z ankiety wynika, że warunki życia w dzielnicy są wyraźnie gorsze niż w innych miejscach w Lublinie. Indeks warunków życia w dzielnicy wynosi 3,99 (w siedmiostopniowej skali), co plasuje dzielnicę na 24. miejscu. Największe dysproporcje dotyczą czystości powietrza, łatwości dojazdu samochodem oraz stanu ulic osiedlowych i chodników.

Felin

Dla mieszkańców dzielnicy priorytetem nie są nowe miejsca parkingowe, lecz budowa i remont szkół. Zdecydowanie częściej wskazywali oni również na budowę i modernizację placów zabaw, rozwój infrastruktury rowerowej oraz poprawę dostępności opieki w żłobkach i przedszkolach.

Według badanych, warunki życia w dzielnicy są nieco lepsze na tle Lublina. Indeks warunków życia w dzielnicy wynosi 4,52 (w siedmiostopniowej skali), co plasuje dzielnicę na 9. miejscu. Na podstawie opinii respondentów można stwierdzić, że najgorzej na tle Lublina oceniono trasy rowerowe, place zabaw dla dzieci, jakość nauczania w szkołach podstawowych oraz tereny zielone i rekreacyjne.

Głusk

Dla mieszkańców dzielnicy priorytetami są remont i budowa ulic osiedlowych oraz rozwój infrastruktury rowerowej.

Według ankietowanych, warunki życia w dzielnicy są nieznacznie gorsze na tle innych dzielnic Lublina. Indeks warunków życia w dzielnicy wynosi 4,19 (w siedmiostopniowej skali), co plasuje dzielnicę na 14. miejscu. Najgorzej na tle Lublina oceniono trasy rowerowe, łatwość dojazdu komunikacją miejska do innych dzielnic oraz stan ulic osiedlowych. Zdecydowanie wyżej oceniono dostępność miejsc parkingowych i czystość powietrza.

Hajdów-Zadębie

Dla mieszkańców dzielnicy najważniejszy jest rozwój komunikacji miejskiej w tej części miasta, a następnie – remont i budowa ulic osiedlowych oraz chodników.

Deklaracje respondentów wskazują, że warunki życia w dzielnicy są najgorsze spośród dzielnic Lublina. Indeks warunków życia w dzielnicy wynosi 3,47 (w siedmiostopniowej skali), co plasuje dzielnicę na 14. miejscu. Na podstawie opinii można stwierdzić, że najgorzej na tle Lublina oceniono łatwość dojazdu komunikacją miejską do innych dzielnic, czystość powietrza i dostępność przedszkoli. Z kolei mieszkańcy są najbardziej zadowoleni z łatwości dojazdu samochodem do innych dzielnic i z jakości edukacji.

Kalinowszczyzna

Według mieszkańców tej dzielnicy, potrzebne są miejsca parkingowe i remonty ulic osiedlowych. Deklaracje respondentów potwierdzają, że warunki życia w dzielnicy są lepsze niż w innych miejscach w Lublinie. Indeks warunków życia w dzielnicy wynosi 4,74 (w siedmiostopniowej skali), co plasuje dzielnicę na 5. miejscu.

Mieszkańcy są najbardziej zadowoleni z terenów zielonych i rekreacyjnych oraz łatwości dojazdu samochodem i komunikacją miejską, natomiast najmniej – z dostępności miejsc parkingowych i dostosowania przestrzeni publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Konstantynów

Priorytetami dla mieszkańców tej dzielnicy są remonty i budowa ulic osiedlowych oraz chodników. Badani mieszkańcy dzielnicy wyraźnie częściej niż ogół lublinian wskazywali na rozwój infrastruktury rowerowej i organizację zajęć sportowych i rekreacyjnych, a także na działania chroniące środowisko.

Deklaracje respondentów potwierdzają, że warunki życia w dzielnicy są lepsze niż w większości dzielnic w Lublinie. Indeks warunków życia w dzielnicy wynosi 4,52 (w siedmiostopniowej skali), co plasuje dzielnicę na 9. miejscu. Mieszkańcy są najbardziej zadowoleni z bezpieczeństwa oraz łatwości dojazdu samochodem i komunikacją miejską, natomiast najmniej – z dostępności miejsc parkingowych i tras rowerowych.

Kośminek

Mieszkańcy najczęściej wskazują na potrzebę budowy i remonty chodników oraz na rozwój i pielęgnację terenów zielonych.

Według badanych, warunki życia w dzielnicy są nieco gorsze niż w większości dzielnic Lublina. Indeks warunków życia w dzielnicy wynosi 4,14 (w siedmiostopniowej skali), co plasuje dzielnicę na 17. miejscu. Mieszkańcy są najbardziej zadowoleni z bezpieczeństwa oraz łatwości dojazdu samochodem i komunikacją miejską, natomiast najmniej – z dostępności miejsc parkingowych, stanu chodnika i czystości powietrza.

Ponikwoda

Wprawdzie rozwój i pielęgnacja terenów zielonych oraz budowa miejsc parkingowych były – podobnie jak w Lublinie – wskazywane najczęściej, to mieszkańcy tej dzielnicy zdecydowanie częściej wskazywali na potrzeby budowy i remontów szkół oraz rozwoju komunikacji miejskiej.

Według badanych, warunki życia w dzielnicy są wyraźnie gorsze niż w innych miejscach w Lublinie. Indeks warunków życia w dzielnicy wynosi 3,98 (w siedmiostopniowej skali), co plasuje dzielnicę na 25. miejscu. Mieszkańcy są najbardziej zadowoleni z bezpieczeństwa i łatwości dojazdu samochodem, a najmniej – z dostępności miejsc parkingowych, przedszkoli i placów zabaw dla dzieci.

Rury

Dzielnicę wyróżnia znacznie większy odsetek wskazujących na potrzebę budowy nowych miejsc parkingowych. Priorytetem jest też budowa i remont chodników.

Według opinii mieszkańców, warunki życia w dzielnicy są wyraźnie lepsze niż w innych miejscach w Lublinie. Indeks warunków życia w dzielnicy wynosi 4,66 (w siedmiostopniowej skali), co plasuje dzielnicę na 6. miejscu. Mieszkańcy są najbardziej zadowoleni z łatwości dojazdu komunikacją miejską, terenów zielonych i bezpieczeństwa, a najmniej – z dostępności miejsc parkingowych.

Sławinek

Mieszkańcy tej dzielnicy najczęściej wskazywali na rozwój infrastruktury rowerowej i rozwój komunikacji miejskiej.

Zdaniem respondentów, warunki życia w dzielnicy są nieco lepsze niż przeciętnie w Lublinie. Indeks warunków życia w dzielnicy wynosi 4,44 (w siedmiostopniowej skali), co plasuje dzielnicę na 11. miejscu. Mieszkańcy są najbardziej zadowoleni z bezpieczeństwa i łatwości dojazdu samochodem, a najmniej – z dostępności miejsc parkingowych.

Sławinek

Priorytety mieszkańców dzielnicy są zbliżone do tych deklarowanych przez ogół badanych mieszkańców Lublina za wyjątkiem zdecydowanie częstszego wskazania na infrastrukturę sportową.

Według ankietowanych, warunki życia w dzielnicy są nieco gorsze od przeciętnej w Lublinie. Indeks warunków życia w dzielnicy wynosi 4,14 (w siedmiostopniowej skali), co plasuje dzielnicę na 14. miejscu. Mieszkańcy są najbardziej zadowoleni z bezpieczeństwa, a najmniej – z tras rowerowych i dostępności miejsc parkingowych.

Stare Miasto

Najważniejsze dla mieszkańców tej dzielnicy są rozwój i pielęgnacja terenów zielonych oraz rozwój infrastruktury rowerowej.

Według badanych, warunki życia w dzielnicy są nieco gorsze na tle miasta. Indeks warunków życia w dzielnicy wynosi 4,14 (w siedmiostopniowej skali), co plasuje dzielnicę na 16. miejscu. Mieszkańcy są najbardziej zadowoleni z dostępności transportowej dzielnicy i bezpieczeństwa, a najmniej – z dostępności miejsc parkingowych i warunków uprawiania sportu.

Szerokie

Najważniejsze dla mieszkańców tej dzielnicy są rozwój infrastruktury sportowej, remonty i budowa ulic osiedlowych oraz rozwój komunikacji miejskiej w dzielnicy.

Zdaniem badanych, warunki życia w dzielnicy są nieco gorsze niż przeciętnie w Lublinie. Indeks warunków życia w dzielnicy wynosi 4,05 (w siedmiostopniowej skali), co plasuje dzielnicę na 21. miejscu. Mieszkańcy są najbardziej zadowoleni z łatwości dojazdu samochodem i bezpieczeństwa, a najmniej – z dostępności przedszkoli, warunków uprawiania sportu i łatwości dojazdu komunikacją miejską.

Śródmieście

Najważniejsze dla mieszkańców tej dzielnicy są rozwój i pielęgnacja terenów zielonych oraz remonty chodników w dzielnicy. Często też wskazywali na dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz na działania chroniące środowisko.

Według badanych, warunki życia w dzielnicy są nieco gorsze niż przeciętnie w Lublinie. Indeks warunków życia w dzielnicy wynosi 4,11 (w siedmiostopniowej skali), co plasuje dzielnicę na 19. miejscu. Mieszkańcy są najbardziej zadowoleni z dostępności transportowej dzielnicy i bezpieczeństwa, a najmniej – z dostępności miejsc parkingowych i czystości powietrza.

Tatary

Najważniejsza dla mieszkańców tej dzielnicy jest budowa nowych miejsc parkingowych oraz dbanie o czystość.

Deklaracje respondentów wskazują, że warunki życia w dzielnicy są gorsze niż przeciętnie w Lublinie. Indeks warunków życia w dzielnicy wynosi 4,02 (w siedmiostopniowej skali), co plasuje dzielnicę na 22. miejscu. Mieszkańcy są najbardziej zadowoleni z dostępności komunikacyjnej dzielnicy, a najmniej – z dostępności miejsc parkingowych i stanu ulic osiedlowych.

Węglin Południowy

Najważniejszy dla mieszkańców dzielnicy jest rozwój i pielęgnacja terenów zielonych. Często wskazywali też na poprawę dostępności opieki w żłobkach i przedszkolach oraz na rozwój infrastruktury sportowej.

Według ankietowanych, warunki życia w dzielnicy są lepsze niż przeciętnie w Lublinie. Indeks warunków życia w dzielnicy wynosi 4,56 (w siedmiostopniowej skali), co plasuje dzielnicę na 8. miejscu. Mieszkańcy są najbardziej zadowoleni z bezpieczeństwa w dzielnicy, a najmniej – z dostępności miejsc parkingowych.

Węglin Północny

Najważniejsze dla mieszkańców dzielnicy są remonty i budowa ulic osiedlowych oraz chodników.

Według respondentów, warunki życia w dzielnicy są nieco gorsze niż przeciętnie w Lublinie. Indeks warunków życia w dzielnicy wynosi 4,06 (w siedmiostopniowej skali), co plasuje dzielnicę na 20. miejscu. Mieszkańcy są najbardziej zadowoleni z bezpieczeństwa i dostępności transportowej dzielnicy, a najmniej – ze stanu chodników i ulic osiedlowych.

Wieniawa

Priorytety w zakresie rozwoju dzielnicy wskazywane przez mieszkańców są zbliżone do tych deklarowanych przez ogół badanych lublinian. Dość popularny jest tu postulat działań chroniących środowisko.

Deklaracje respondentów wskazują, że warunki życia w dzielnicy są przeciętne na tle innych dzielnic. Indeks warunków życia w dzielnicy wynosi 4,15 (w siedmiostopniowej skali), co plasuje dzielnicę na 15. miejscu. Najlepiej – w stosunku do ocen wszystkich mieszkańców Lublina – dzielnica wypadła pod względem jakości nauczania w szkołach podstawowych i łatwości dojazdu komunikacją miejską, a najgorzej – tras rowerowych, dostępności miejsc parkingowych i stanu ulic osiedlowych.

Wrotków

Najważniejsze dla mieszkańców dzielnicy są remonty i budowa ulic osiedlowych i chodników.

Według ankietowanych, warunki życia w dzielnicy są lepsze na tle innych dzielnic. Indeks warunków życia w dzielnicy wynosi 4,58 (w siedmiostopniowej skali), co plasuje dzielnicę na 7. miejscu. Mieszkańcy są najbardziej zadowoleni z tras rowerowych, terenów zielonych i rekreacyjnych oraz bezpieczeństwa, a najmniej – z dostępności miejsc parkingowych i łatwości dojazdu samochodem do innych dzielnic.

Za Cukrownią

Najważniejsze dla mieszkańców dzielnicy są remonty i budowa ulic osiedlowych oraz infrastruktura sportowa.

Zdaniem respondentów, warunki życia w dzielnicy są gorsze na tle innych dzielnic. Indeks warunków życia w dzielnicy wynosi 3,99 (w siedmiostopniowej skali), co plasuje dzielnicę na 24. miejscu. Mieszkańcy są najbardziej zadowoleni z dostępności transportowej dzielnicy, a najmniej – z dostosowania przestrzeni publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, stanu ulic osiedlowych i czystości powietrza.

Zemborzyce

Zdecydowanie najważniejsze dla mieszkańców dzielnicy są remonty i budowa chodników oraz ulic osiedlowych. Często też wskazywano na rozwój komunikacji miejskiej w dzielnicy.

Zdaniem badanych, warunki życia w dzielnicy są nieco gorsze niż średnio w Lublinie. Indeks warunków życia w dzielnicy wynosi 4,14 (w siedmiostopniowej skali), co plasuje dzielnicę na 18. miejscu. Mieszkańcy są najbardziej zadowoleni z czystości powietrza, tras rowerowych i terenów zielonych i rekreacyjnych, a najmniej – ze stanu ulic i chodników.

Więcej informacji i szczegółowy raport znajdziecie na stronie:

 

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments