Regulamin konkursu „Wygraj weekend w Hotelu Alter”

0
208

REGULAMIN

Konkursu „Wygraj weekend w Hotelu Alter”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu „Wygraj weekend w Hotelu Alter”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Medialny24 Sp. z o.o. sp. komandytowa, wydawca portalu Lubelski.pl.

Czas trwania konkursu ustala się na okres od 30 lipca 2019 roku do 23 sierpnia 2019 roku. Konkurs ma charakter otwarty. Ogłoszenie o laureatach konkursu nastąpi na stronie internetowej lubelski.pl do dnia 23 sierpnia 2019 roku oraz na profilu Lubelski.pl na portalu społecznościowym Facebook.

Osobą nadzorującą konkurs ze strony Organizatora jest: Aleksandra Szyszko, sekretarz redakcji portalu Lubelski.pl, tel. 512 629 388.

Wszystkie wątpliwości dotyczące konkursu należy wyjaśniać w formie elektronicznej (adres e-mail: redakcja@lubelski.pl).

II. ZASADY KONKURSU

Udział

 1. Konkurs skierowany jest do pełnoletnich par, bez względu na ich stan cywilny, które dokonają zgłoszenia na konkurs drogą mailową na adres redakcja@lubelski.pl. Zgłoszenie zawierać musi dane uczestników wraz z numerem kontaktowym, poziome zdjęcie uczestników, na którym widoczne będą ich twarze oraz opis ich związku zawierający się w 5-8 zdaniach.

 2. Zgłoszenia można dokonać do 6 sierpnia 2019 roku do północy. Organizator może poprosić uczestników o uzupełnienie brakujących danych.

 3. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku uczestników oraz ich imion i nazwisk w publikacjach związanych z konkursem.

 4. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia nieprawdziwe.

 5. Organizator konkursu może odmówić publikacji zgłoszenia, w tym fotografii, która może
  w jakimkolwiek stopniu naruszać przepisy polskiego prawa lub ogólnie przyjęte normy moralne.

 6. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Przebieg konkursu i nagrody

 1. Wszystkie zgłoszenia nadesłane na konkurs podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.

 2. Z nadesłanych na konkurs zgłoszeń Jury wybierze maksymalnie 20 par, wybranych drogą subiektywnej oceny. Zostaną one zaprezentowane w artykule i poddane głosowaniu na portalu Lubelski.pl.

 3. Głosowanie potrwa od 8 do 21 sierpnia 2019 roku na stronie lubelski.pl.

 4. Ogłoszenie wyników nastąpi do 23 sierpnia 2019 roku na stronie lubelski.pl
 5. Nagrodą w konkursie jest weekend dla pary (dwie osoby) w Hotelu Alter w Lublinie w dniach 30.08 – 01.09.2019 rok (nocleg wraz ze śniadaniami).
 6. Nagrodę otrzyma jedna zwycięska para, która otrzyma najwięcej głosów w głosowaniu internautów.
 7. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Zwycięzca konkursu nie ma ponadto prawa do scedowania nagrody na inną osobę. Nie ma też możliwości zmiany terminu trwania nagrody, tj. weekendu w Hotelu Alter.
 8. Odebranie nagrody będzie również oznaczać zgodę na sesję zdjęciową na terenie Hotelu Alter oraz w jego okolicach,która zostanie wykorzystana na portalu Lubelski.pl oraz w magazynie Lubelski.pl Premium.
 9. Nieprzekazanie danych wymaganych do odbioru nagrody do dnia 26 sierpnia 2019 roku, będzie skutkowało utratą prawa do nagrody i przekazaniem jej parze, która otrzyma drugą w kolejności lokatę pod względem liczby głosów.

Dane osobowe uczestników konkursu i prawa autorskie

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Medialny24 Sp. z o.o. sp. komandytowa, wydawca portalu Lubelski.pl, Al. Racławickie 8/30, 20-037 Lublin.

 2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia konkursu, ogłoszenia jego wyników, a dane zwycięzców dodatkowo w celu przekazania im nagrody.

 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny i jest niezbędne do udziału w konkursie.

 4. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: a) imiona i nazwiska pary, b) zdjęcie pary, c) dane kontaktowe uczestników.

 5. Osobie, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu skorzystania z prawa do cofnięcia zgody należy skontaktować się z administratorem danych: Lubelski.pl, Al. Racławickie 8/30, 20-037 Lublin

 6. Szczegóły na temat wykorzystywania i zabezpieczania Państwa danych, przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z nich znajdują się na stronie: Lubelski.pl

 7. Osobom, których te dane dotyczą przysługują prawa: dostępu do danych, ich prostowania, żądania ich usunięcia w związku z cofnięciem zgody lub w innych przypadkach przewidzianych prawem, prawa do żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawa do przenoszenia danych. W celu skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z administratorem danych dostępnym pod adresem e-mail redakcja@lubelski.pl

 8. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

 9. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania
  o wynikach konkursu.

 10. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą poddawane profilowaniu.

 11. Osoby, które biorą udział w konkursie, wyrażają zgodę na bezpłatną publikację swojego wizerunku oraz imion i nazwisk na stronie internetowej: lubelski.pl

 12. Zgłoszenie do konkursu oznacza jednocześnie oświadczenie uczestnika, że przesłana fotografia nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich oraz że uczestnik ma zgodę osób, których wizerunki utrwalono w pracy,
  na wykorzystanie tych wizerunków w celu udziału w konkursie. Za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest na stronie lubelski.pl oraz w siedzibie Organizatora.

 2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Zgłoszenie się
  do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

 3. Jury w imieniu Organizatora wybierze pary, które zostaną poddane głosowaniu. O zwycięstwie jednej pary zdecyduje liczba oddanych głosów.

 4. Organizator jest uprawniony do zmiany regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.

 5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

 6. Wszelkie zapytania należy kierować na adres: redakcja@lubelski.pl.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments