Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały i czasowy to temat, który staje się popularniejszy z roku na rok. Podpowiadamy, jak wygląda ten proces oraz jak można go przeprowadzić. Naszym Czytelnikom doradza Vadym Gierko, pracownik Biura Obsługi Mieszkańców. 

Czy zameldowanie się cudzoziemca wymagane jest przepisami?

– Cudzoziemcy, obywatele krajów spoza UE mają obowiązek zameldowania się na pobyt czasowy najpóźniej w 4 dniu. Czas ten liczy się od momentu wjazdu do Polski jeżeli ich pobyt będzie trwał dłużej niż 14 dni. Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), Konfederacji Szwajcarskiej lub członkowie rodziny takiego cudzoziemca mają obowiązek zameldowania się na pobyt czasowy najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do miejsca pobytu czasowego w Polsce. Jeżeli cudzoziemcy nie wypełnią obowiązku meldunkowego, mogą zostać za to ukarani grzywną od 20 do 5000 zł lub naganą – wyjaśnia Vadym Gierko.

W jakich okolicznościach przyda się zaświadczenie meldunkowe?

Zaświadczenie przyda się w kilku przypadkach, m.in.: w trakcie złożenia wniosku o pozwolenie na pobyt czasowy, stały lub pobyt rezydenta UE w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, rejestracji pojazdu lub wymiany zagranicznego prawa jazdy na polskie, ubiegania się o numer PESEL, rejestracji w ZUS, NFZ czy założenia konta bankowego. – O przedłożeniu zaświadczenia o zameldowaniu możemy być także poproszeni w dziekanacie uczelni, administracji akademika, zakładzie pracy i innych instytucjach – dodaje Vadym Gierko.

Dlaczego cudzoziemiec powinien mieć numer PESEL?

Numer PESEL jest niezbędny do wielu czynności, w tym:

  • do pobrania zaświadczenia o braku dochodów z Urzędu Skarbowego,
  • zarejestrowania karty SIM,
  • rejestracji w NFZ
  • dobrze jest go mieć, jeśli staramy się o kartę pobytu, gdyż wtedy na karcie będzie wpisany numer PESEL i nie będzie konieczności pobierania dodatkowych zaświadczeń o numerze z Urzędu Miasta.

– PESEL zostaje nadawany przy zameldowaniu, przy czym od ręki uzyskamy bezpłatne zaświadczenie o numerze PESEL, jest aktualny do końca życia. Powtórne zaświadczenie o numerze PESEL kosztuje 17 zł – wyjaśnia Gierko.

Jak wygląda procedura zameldowania na pobyt czasowy?

Procedura zameldowania cudzoziemca na pobyt czasowy jest indywidualna w zależności od jego statusu.

1) Jeśli cudzoziemiec mieszka w akademiku/bursie, to do zameldowania niezbędny będzie podbity przez kierownika akademika/bursy wniosek meldunkowy, który można pobrać ze strony Urzędu Miasta lublin.eu (zakładka Mieszkańcy => jak załatwić sprawę => opis usług => Wydział Spraw Administracyjnych => zameldowanie na pobyt czasowy) lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańców na Wieniawskiej 14, I piętro. Bardzo ważnym jest, by pieczątka zawierała lubelski adres (często się zdarza bowiem, że na pieczątce akademika, w szczególności prywatnego może widnieć adres np. warszawski), jeśli z kolei nie jest lub. adres, to musi być podpis administratora budynku; może być także umowa najmu podpisana z administratorem akademika (w przypadku umowy w języku angielskim może być przydatne tłumaczenie na język polski);

2) Jeśli cudzoziemiec wynajmuje mieszkanie, to należy przyjść do Biura Obsługi Mieszkańców z umową najmu. Najlepiej jest, jeśli jesteśmy stroną umowy. Z kolei, jeśli nie jesteśmy stroną umowy, to w umowie musi być zawarty wpis, że możemy tam zamieszkiwać (imię nazwisko, nr paszportu, adres), jeśli takiego wpisu nie ma, to można napisać Aneks do umowy z taką informacją. Jeśli nie jesteśmy stroną umowy, to na druku meldunkowym w miejscu na podpis właściciela musi być czytelny podpis (imię nazwisko) osoby, która podpisała umowę. Jeśli z kolei zamiast właściciela mieszkania umowę podpisał jego pełnomocnik, to należy także mieć przy sobie pełnomocnictwo od właściciela. Ważnym jest także, by w umowie był wyraźny zapis, że właściciel oświadcza, że jest właścicielem lokalu mieszkalnego, a nie np. Dysponuje prawem do lokalu. Właśnie z powodu takich nieścisłości można mieć problem z zameldowaniem;

3) Niepełnoletni cudzoziemiec musi posiadać na druku meldunkowym podpis czytelny rodzica (imię nazwisko), gdyż nie może sam się podpisać. Warto zauważyć, że osoba niepełnoletnia nie może pobrać zaświadczenia o zameldowaniu. W imieniu rodzica może podpisać się pełnoletni pełnomocnik rodzica, jeśli będzie posiadał pełnomocnictwo.

4) Minimalny niezbędny okres zameldowania cudzoziemca niebędącego obywatelem Unii wynosi 30 dni + 1, czyli jeśli chcemy się zameldować, a za dwa tygodnie kończy się nam wiza lub karta pobytu, lub przekroczymy okres wjazdu bezwizowego na paszportem biometrycznym, to nie zostaniemy zameldowani.

5) W przypadku złożenia wniosku na zezwolenie na pobyt czasowy/stały (potocznie kartę pobytu), to zostaniemy zameldowani na okres maksymalnie 90 dni od daty pieczątki w paszporcie. WAŻNE: pieczątka potwierdzająca złożenie wniosku na kartę pobytu w biurze podawczym Urzędu Wojewódzkiego nie jest wystarczająca. Musi być pieczątka w paszporcie, którą uzyskamy podczas uzupełniania braków formalnych, czyli złożenia odcisków palców lub innych.

6).  Obywatele UE muszą zameldować się co najmniej na 90 dni + 1

Jakie są niezbędne elementy ułatwiające zameldowanie?

– Pamiętajmy o paszporcie. Jeśli chcemy, by ktoś inny nas zameldował w naszym imieniu, czyli pełnomocnik, to należy napisać pełnomocnictwo (nie musi być notarialnie potwierdzone) w języku polskim (lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego), za które zostanie pobrana opłata 17 zł w Urzędzie Miasta. Pełnomocnik musi mieć nasz paszport i umowę najmu lub podbity druk meldunkowy. Jeśli nie będzie miał oryginału paszportu, może być to kserokopia całego paszportu, ale musi zostać potwierdzona ze zgodnością z oryginałem i zawierać wizę lub pieczątkę wjazdu lub karty pobytu – wylicza Vadym Gierko.

Gdzie można zasięgnąć dodatkowej pomocy w sprawie procedury meldunkowej?

– W Biurze Obsługi Mieszkańców jest Punkt Obsługi Cudzoziemców, którego pracownicy w razie czego pomogą uzupełnić druki meldunkowe, pokierują do właściwego stanowiska i udzielą niezbędnych informacji. Pracownicy BOM mówią w jęz. polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim. Z punktem można porozmawiać telefonicznie dzwoniąc pod numer tel 81 466 1009 lub napisać e-maila na adres foreigners@lublin.eu – zaleca Vadym Gierko.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments