Również w 2024 roku mieszkanki i mieszkańcy Lublina mogą skorzystać z usług nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego lub mediacji. Wsparcie udzielane jest w 13 punktach na terenie miasta. W minionym roku udzielono blisko 6300 porad.

W 13 punktach przez 5 dni w tygodniu można skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji. W 6 punktach porad udzielają adwokaci i radcowie prawni wskazani przez lubelskie samorządy prawnicze, a pozostałe 7 punktów prowadzone jest przez organizacje pozarządowe – Stowarzyszenie „Sursum Corda” z Nowego Sącza oraz „Pasieka” – Fundacja Rozwoju i Wsparcia z Rzeszowa.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa wyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
 • nieodpłatną mediację;
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Z kolei nieodpłatne poradnictwo obywatelskie to działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Wizytę w punkcie, w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, można umówić:

 • za pośrednictwem strony internetowej – rezerwacja wizyt pod adresem: np.ms.gov.pl,
 • telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu: 81 466 12 10 (rejestracja telefoniczna w godzinach 7:30-15:30).

Nieodpłatna pomoc prawna oraz poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. Osoba fizyczna składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy. Pomoc prawna udzielana jest we wszystkich punktach wyłącznie w sposób stacjonarny, tj. osobiście w punkcie. Możliwość uzyskania porady za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, a także w miejscu zamieszkania lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego przysługuje osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

W 2023 roku łącznie zostało udzielonych blisko 6300 porad, z czego około 4400 z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, a około 1900 z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Najczęściej porady dotyczyły prawa cywilnego, rodzinnego oraz karnego.

Lokalizacja punktów TUTAJ: https://lublin.eu/urzad-miasta-lublin/jak-zalatwic-sprawe/nieodplatna-pomoc-prawna/

Źródło: Miasto Lublin

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments