W Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie dotyczące szczepień ochronnych przeciwko COVID-19. Podana w nim została między innymi kolejność, według której będziemy się szczepić w ramach grupy 0 i grupy I.

Podmioty przeprowadzające szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 mają obowiązek stosowania tych szczepień w podanej w rozporządzeniu kolejności:

 1. Najpierw przyjmują je osoby zatrudnione w podmiocie leczniczym,
 2. Później te wykonujące zawód medyczny o działalności leczniczej jako praktyka zawodowa lub których praca pozostaje w bezpośrednim związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w tym podmiocie.
 3. Następnie szczepieni będą przedstawiciele ustawowi dzieci urodzonych przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży (tzw. wcześniaki), które w dniu podania ich przedstawicielom ustawowym pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 są hospitalizowane w podmiocie leczniczym i których przewidywany okres hospitalizacji będzie dłuższy od czasu wymaganego dla osoby poddanej szczepieniu do uzyskania optymalnej odporności na zakażenie wirusem SARS-CoV-2.
 4. Inne osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą
 5. Farmaceuci i technicy farmaceutyczni zatrudnieni np. w aptece ogólnodostępnej.
 6. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni medycznej oraz doktoranci i studenci tej uczelni biorący udział, zgodnie z programem studiów, w zajęciach z udziałem pacjentów lub w trakcie których następuje kontakt z biologicznym materiałem zakaźnym.
 7. Osoby zatrudnione w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej.
 8. Pacjenci zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego i oddziału medycyny paliatywnej oraz osoby przebywające w DPS,
 9. Najpierw osoby urodzone nie później niż w 1941 r., kolejno te urodzone w latach 1942–1951 oraz osoby urodzone w latach 1952–1961.
 10. Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, osoby pracujące z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
 11. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni oraz inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub doktorantami zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia.
 12. Funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz członkowie ochotniczych straży pożarnych, ratownicy górscy i wodni wykonujący działania ratownicze.

W sytuacji ryzyka niewykorzystania szczepionki, dopuszcza się jednoczasowe szczepienie osób wchodzących w skład grup w ramach jednego etapu, lub szczepienie osób wchodzących w skład różnych grup w ramach różnych etapów.

Osoby, którym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zostało wystawione skierowanie na szczepienie ochronne przeciwko COVID-19, są uprawnione, w okresie ważności tego skierowania, do poddania się temu szczepieniu.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments