W piątek (1 kwietnia) w systemie obsługi rekrutacji (tzw. SOR) rozpoczęła się internetowa rejestracja kandydatów na studia na rok akademicki 2022/2023 na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Rekrutacja będzie trwała do 8 lipca.

UMCS posiada szeroką i różnorodną ofertę kształcenia. Kandydaci mogą wybierać spośród ponad 80 kierunków (studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne) oraz ponad 250 specjalności na 13 wydziałach uczelni.

Uczelnia proponuje kandydatom na studia dobrze znane kierunki, które cieszą się dużym zainteresowaniem, takie jak: prawo, psychologia, anglistyka, finanse i rachunkowość, dziennikarstwo i komunikacja społeczna czy zarządzenie. Z drugiej strony uczelnia reaguje na zmieniające się trendy i zapotrzebowanie rynku pracy, stąd co roku oferta wzbogacana jest o nowe kierunki studiów. W rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 znajdą się więc również nowości.

Nowe kierunki

Technical Physics (fizyka techniczna) – inżynierskie studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim prowadzone na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki, które pozwalają na zdobycie ogólnej wiedzy z zakresu współczesnej techniki, praktycznych zastosowań nowoczesnych urządzeń, przydatnych technologii informatycznych oraz zasad działania skomplikowanej aparatury badawczej.

Międzynarodowe stosunki gospodarcze – studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim prowadzone na Wydziale Ekonomicznym. Na tym kierunku Student pozna procesy zachodzące w gospodarce światowej i relacje między podmiotami gospodarczymi w skali krajowej i międzynarodowej, metody internacjonalizacji działalności gospodarczej oraz zasady oceny korzyści i kosztów procesów umiędzynarodowienia.

Studia śródziemnomorskie – podróże historyczne –  studia I stopnia o profilu praktycznym prowadzone na Wydziale Historii i Archeologii. Kierunek ma na celu przygotowanie pracownika sektora usług turystycznych nakierowanych na tematykę historyczną w oparciu o przekazaną mu interdyscyplinarną wiedzę ogólnouniwersytecką oraz praktyczną z zakresu historii, ekonomii, geografii, marketingu i logistyki. Absolwent studiów uzyska wiedzę z historii krajów basenu Morza Śródziemnego, zwłaszcza kultury, sztuki, dziejów oraz współczesnych trendów rozwoju turystyki, umożliwiającą podejmowanie pracy w sferze turystyki

Ekobiznes – studia I stopnia o profilu praktycznym prowadzone na Wydziale Ekonomicznym. Ukierunkowane są na rozwój kompetencji w zakresie zarządzania instytucjami i przedsiębiorstwami przy jednoczesnym uwzględnieniu dbałości o środowisko naturalne. W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak m.in. etyka biznesu, ekonomia zrównoważonego rozwoju, regulacje prawne ekobiznesu, zarządzanie gospodarką niskoemisyjną, ekologiczna odpowiedzialność przedsiębiorstw czy projektowanie systemów zarządzania.

e-Edytorstwo i techniki redakcyjne – studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim prowadzone na Wydziale Filologicznym. Kierunek pozwala na zdobycie wiedzy z zakresu różnych aspektów funkcjonowania mediów i sposobów edytorstwa użytkowego, gatunków mowy w pracy wydawcy i redaktora, a także kierunkowej wiedzy z zakresu językoznawstwa. W programie studiów w ramach zajęć praktycznych znajdują się takie przedmioty, jak m.in. DTP (desktop publishing), Webdesing, e-Typografia czy Fotoedytorstwo. Absolwent będzie przygotowany do pracy w zawodzie np. edytora, korektora, projektanta e-materiałów edukacyjnych czy wydawcy.

Kandydatom uczelnia proponuje kształcenie z językiem wykładowym angielskim. Na kierunki te, oprócz kandydatów z Polski, licznie zgłaszają się także osoby z zagranicy. Warto tutaj wspomnieć, że na UMCS obecnie kształci się ponad 1 700 obcokrajowców, co stanowi 10% ogólnej liczby wszystkich studentów uczelni.

W tegorocznej rekrutacji UMCS oferuje siedem anglojęzycznych kierunków studiów, takich jak: Business Analytics, Data Science, International Relations, IT Cyber Security, Technical Physics, Tourism management oraz Intercultural communication in education and the workplace.

Oprócz ww. kierunków anglojęzycznych proponujemy również specjalności w języku angielskim na: studiach I stopnia – Biologia, specjalność Medical biology, II stopnia – ścieżkę anglojęzyczną na kierunku Graphics, specjalizację na kierunku Chemia spec. Chemia podstawowa i stosowana – Materials chemistry.

Harmonogram rekrutacji na studia

1 kwietnia 2022 r. – rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów;

8 lipca 2022 r. – zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów

6- 12 lipca 2022 r. – egzaminy wstępne na kierunkach, na których szczegółowe zasady je przewidują

14 lipca 2022 r. – zakończenie postępowania kwalifikacyjnego przez komisje rekrutacyjne, ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych na studia – poprzez pisemne ogłoszenie w obiektach odpowiednich wydziałów oraz umieszczenie wyników postępowania na osobistych kontach kandydatów w systemie SOR;

15 – 21 lipca 2022 r. – dostarczanie dokumentów w miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie SOR; W przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym, lub kolejnych terminach, komisja rekrutacyjna ogłasza następną listę osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca. Kandydaci mogą nadsyłać wymagane dokumenty za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego. W takim wypadku decyduje data doręczenia dokumentów do właściwej komisji rekrutacyjnej.

25 lipca 2022 r. – ogłoszenie kolejnej listy (2) osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca;

26 – 28 lipca 2022 r. – dostarczanie dokumentów kandydatów z listy (2).

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments