Jak co roku lubelskie uniwersytety przygotowały nową ofertę edukacyjną dla przyszłych studentów. Sprawdźcie jakimi kierunkami pochwalić się mogą lubelskie uczelnie i do kiedy trwają procesy rekrutacyjne na każdej z nich.

UMCS

Rekrutacja: 1 kwietnia – 10 lipca 2019 za pomocą IRK UMCS (do 25 czerwca trwać będą zapisy na kierunki studiów poprzedzane egzaminami wstępnymi).

UMCS nie zwalnia tempa i podobnie jak w ubiegłym roku dorzuca kilka nowych kierunków dla potencjalnych przyszłych studentów – po trzy na każdym stopniu studiów.

Wśród tych dedykowanych licencjatom znalazły się Wychowanie fizyczne prowadzone na Wydziale Zamiejscowym w Puławach w dwóch trybach – stacjonarnym i niestacjonarnym. Studenci zgłębiać będą wiedzę z zakresu nauk o kulturze fizycznej, podstaw nauk medycznych, pedagogiki i psychologii, a nawet prawa i ekonomii. Wydział oferuje studentom możliwość zdobywania doświadczenia i odbywania praktyk m.in. w Klubie Sportowym Wisła Puławy, Klubie Sportowym Azoty Puławy S.A.

Kolejnym kierunkiem są studia stacjonarne zatytułowane Polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie, które prowadzone będą w języku polskim i niemieckim na Wydziale Humanistycznym UMCS oraz na Uniwersytecie w Poczdamie. Oferta skierowana jest zarówno do studentów polskich, jak i niemieckich zainteresowanych odbyciem studiów kulturoznawczych oraz tłumaczeniowych w zakresie języka polskiego i niemieckiego. Polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie realizowane będą w formule podwójnego dyplomowania, co oznacza, że realizacja programu kształcenia odbywa się dwutorowo w obu ośrodkach akademickich.

Ostatnią propozycją dla studenckich „pierwszaków” jest kierunek International relations, czyli prowadzone w języku angielskim studia stacjonarne z zakresu trzech specjalności: Global Economy and Business, Regional Studies – Central – East Europe oraz Regional Studies – Asia and Pacific.

Wśród kierunków drugiego stopnia znalazły się natomiast prowadzona przez teoretyków i praktyków pracujących w lubelskich urzędach Administracja publiczna dla osób widzących się na stanowiskach w obszarze administracji rządowej, samorządowej i podporządkowanych im instytucji, jak również sektora pozarządowego. Studia adresowane są zarówno do kandydatów posiadających podstawową wiedzę z zakresu administracji publicznej, jak i tych, które mają stopień licencjata z dziedzin bezpośrednio niezwiązanych z administracją i chcą uzupełnić posiadaną wiedzę.

Społeczeństwo informacyjne to z kolei kierunek dla „starszaków” stawiających sobie za cel przyszłą aktywność w obszarze projektowania informacji, które mają zapewnić studentom doskonałą orientację we współczesnych praktykach informacyjnych. Absolwenci zdobędą wykształcenie w dwóch dziedzinach wiedzy: naukach społecznych i naukach ścisłych oraz przyrodniczych. Kształcenie będzie obejmowało nauki o polityce i administracji, nauki o komunikacji społecznej i mediach oraz informatykę.

Jest jeszcze Analityka gospodarcza o charakterze interdyscyplinarnym. Kierunek ten jest połączeniem dorobku różnych dziedzin nauki, w tym przede wszystkim ekonomii, zarządzania, matematyki, i informatyki. Oferta skierowana jest do absolwentów kierunku Analityka gospodarcza oraz absolwentów kierunków pokrewnych z obszaru nauk społecznych (ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości), ścisłych i przyrodniczych (matematyka, informatyka).

Nowością na UMCS jest także kierunek Prawno-administracyjny zarówno dla studentów pierwszego, jak i drugiego stopnia, prowadzony w dwóch trybach – stacjonarnym oraz zaocznym. Podczas kursu studenci nabędą umiejętności i wiedzę z zakresu prawa oraz czynności administracyjnych, pozwalając po ich zakończeniu na podjęcie pracy w jednostkach administracji publicznej rządowej, jak i samorządowej oraz służbie cywilnej, instytucjach niepublicznych zajmujących się stosowaniem prawa, służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, instytucjach pozarządowych, organach partii politycznych, przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi UE i ich organami.

– Kandydaci na studia w UMCS mogą wybierać spośród ponad 80 kierunków i ok. 250 specjalności. Chętnych zapraszamy także na studia podyplomowe – do wyboru jest 85 kierunków – oraz na studia doktoranckie. Oferujemy również kierunki z językiem wykładowym angielskim. Stale rozszerzamy naszą ofertę kształcenia i dostosowujemy ją do oczekiwań kandydatów oraz potrzeb rynku pracy. Obecnie trwają prace nad jej ostatecznym kształtem – zdradza Katarzyna Skałecka z biura prasowego UMCS.

KUL

Rekrutacja: 8 maja – 18 września

Nowością na KUL jest kierunek Antropologia stosowana, na którym zajęcia prowadzone będą w całości w języku angielskim. Studia te mają za zadanie poszerzyć wiedzę kandydatów o człowieku w wymiarze społeczno-kulturowym, językowym, historycznym, biologicznym oraz filozoficznym. Ich uczestnicy zdobędą ponadto kompetencje w obszarach specjalizacji takich jak: zarządzanie międzykulturowe lub pośrednictwo międzykulturowe, praca w międzykulturowych obszarach biznesu, zdrowia i edukacji oraz praca w międzynarodowych i polskich organizacjach humanitarnych. Będą mieć również możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego dzięki udziałowi w minimum dwóch programach zajęć praktycznych (3- tygodniowych oraz 3-miesięcznych). Programy praktyczne realizowane będą także w wymiarze dodatkowym (dofinansowane w ramach różnych projektów) jako oferta wsparcia zawodowego, w wybranych międzynarodowych i polskich instytucjach zajmujących się biznesem, zdrowiem i edukacją, a także rządowych i pozarządowych organizacjach humanitarnych (studia I stopnia).

Politechnika Lubelska

Rekrutacja: internetowa w dniach 20 maja-8 lipca 2019 (wyjątkiem jest kierunek Architektura, na który rekrutacja zakończy się 21 lipca).

Uczelnia przygotowała w sumie 4360 miejsc na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. 1830 miejsc czeka na kandydatów na studiach stacjonarnych I stopnia oraz 660 – na studiach niestacjonarnych I stopnia.

– Politechnika oferuje 20 kierunków kształcenia na studiach stacjonarnych I stopnia. Nie przewidujemy uruchomienia nowych kierunków na przyszły rok akademicki – wyjaśnia Iwona Czajkowska-Deneka, rzecznik prasowy. – W ofercie uczelni znalazły się również studia stacjonarne II stopnia prowadzone w języku angielskim na kierunkach: budownictwo (specjalności: konstrukcje budowlane i technologie ekologiczne; ekoinżynieria w budownictwie komunikacyjnym), elektrotechnika (specjalność: energetyka i pomiary elektryczne), informatyka (specjalność: tworzenie aplikacji mobilnych), zarządzanie (specjalność: przedsiębiorczość i marketing) – podsumowuje rzecznik.

Politechnika Lubelska cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Każdego roku podania o przyjęcie na tę uczelnie składa kilka tysięcy osób. Wśród najbardziej obleganych kierunków od lat są Finanse i rachunkowość, Informatyka, Marketing i komunikacja rynkowa, Architektura oraz Mechatronika.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Rekrutacja: 1 maja-10 lipca 2019 rejestracja internetowa (12 lipca – sprawdzian z kontaktu z koniem dla kandydatów na kierunek hipologia i jeździectwo).

– Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie posiada w swojej ofercie unikatowe w skali kraju kierunki, takie jak behawiorystyka zwierząt, biokosmetologia, ekoenergetyka, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, hipologia i jeździectwo czy gastronomia i sztuka kulinarna. Wychodzimy do naszych kandydatów z nowymi propozycjami, w tym kierunkami, których nie znajdziemy na żadnej innej polskiej uczelni – zachęca rzecznik UP, Iwona Pachcińska.

Pierwszą nowością jest kierunek Mleczarstwo (stacjonarne I stopnia – 7 semestrów) o charakterze dualnym, realizowany w ścisłej współpracy z przemysłem mleczarskim. Jego uczestnicy szczegółowo poznają technologie mleczarskie, nabędą praktycznych umiejętności wytwarzania podstawowych produktów mlecznych, a także wiedzy z zakresu mechaniki, chłodnictwa i gospodarki cieplnej oraz metod zagospodarowania produktów ubocznych przemysłu mleczarskiego.

Kolejną propozycją są studia Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe (stacjonarne, I stopnia – 7 semestrów). Studenci tego kierunku będą mieć możliwość poznania zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych występujących w środowisku, takich jak epidemie, zagrożenia terrorystyczne, pożary, powodzie, katastrofy ekologiczne, zagrożenia występujące w gospodarce żywnościowej oraz te w przestrzeni cyfrowej.

W programie kierunku Zielarstwo i fitoprodukty (stacjonarne – 7 semestrów, niestacjonarne – 8 semestrów, I i II stopnia) znajdują się elementy wiedzy i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych, ścisłych i społecznych, zaś student ma posiąść wiedzę i umiejętności związane z nowoczesną produkcją zielarską poprzez przygotowywanie do współpracy ze specjalistami z innych dziedzin i jednostkami zajmującymi się uprawą i przetwórstwem ziół czy firmami sektora medycznego.

Studenci kierunku Analityka weterynaryjna ( stacjonarne – 6 semestrów, I stopnia) w sposób praktyczny i teoretyczny zgłębiać będą wiedzę z zakresu weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej, poprzez zajęcia poświęcone właściwemu i bezpiecznemu postępowaniu z materiałem diagnostycznym kierowanym do badań laboratoryjnych oraz prawidłowemu wykonywaniu procedur i czynności laboratoryjnych. Zdobędą także umiejętności praktycznego wykorzystania specjalistycznej aparatury badawczej w diagnostyce laboratoryjnej, prowadzenia dokumentacji laboratoryjnej i znajomość systemu zarządzania jakością badań.

Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia (stacjonarne – 7 semestrów, niestacjonarne – 8
semestrów, I stopnia) to kolejny unikatowy w skali kraju kierunek, który z pewnością spodoba się amatorom domowych zwierzaków. Studia te przygotują przyszłych absolwentów do pracy ze zwierzętami w zawodzie groomera, asystenta lekarza weterynarii czy animaloterapeuty, co zapewni możliwość zakładania ośrodków zajmujących się hodowlą różnych gatunków zwierząt wykorzystywanych w animaloterapii, jak również prowadzeniem ośrodków specjalizujących się w utrzymaniu zwierząt terapeutycznych.

Sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne(stacjonarne I stopnia – 7 semestrów) to z założenia kierunek mający łączyć ogrodnictwo i architekturę krajobrazu, estetykę otoczenia i jakość życia człowieka w towarzystwie roślin zarówno poprzez urządzanie terenów zieleni w tym ogrodów i parków, jak i w zakresie dekoracji wnętrz.

Zarządzanie zasobami Ziemi (stacjonarne – 7 semestrów, niestacjonarne – 8 semestrów, I
stopnia)to kierunek interdyscyplinarny, który ma zapewnić studentom zdobycie umiejętności niezbędnych w gospodarowaniu i zarządzaniu, m.in.: zasobami ludzkimi, zasobami przyrody, surowcami energetycznymi i odpadami w ramach gospodarki obiegu zamkniętego.

Ponadto na przyszłych studentów UP czeka kierunek Global Manager in Agrobusiness – bezpłatne studia w języku angielskim dla kandydatów z Polski, realizowany w ramach projektu unijnego.

Uniwersytet Medyczny

Rekrutacja: studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie: matura zagraniczna uzyskana w krajach innych, niż kraje UE, EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej – rejestracja elektroniczna w systemie w dniach 8 kwietnia – 30 kwietnia, matura zagraniczna uzyskana w krajach UE, EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej: 8 kwietnia – 17 czerwca, pisemny egzamin wstępny: 4 czerwca – 14 czerwca, sprawnościowy: 19 czerwca, manualny: 26 czerwca; Rejestracja matura IB, EB, nowa oraz „stara” na kierunkach analityka medyczna, biomedycyna, dietetyka, elektroradiologia, farmacja, fizjoterapia, higiena stomatologiczna, kosmetologia, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, położnictwo 8 maja – 9 maja – rejestracja elektroniczna, kierunek: ratownictwo medyczne, techniki dentystyczne 8 maja – 17 maja – rejestracja elektroniczna, pisemny egzamin wstępny: 4 czerwca – 14 czerwca, sprawnościowy: 19 czerwca, manualny: 26 czerwca.

Studia stacjonarne II stopnia na kierunkach biomedycyna, dietetyka, elektroradiologia fizjoterapia, kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne 10 lipca – 24 lipca 2019 r. – rejestracja elektroniczna

Studia niestacjonarne rejestracja elektroniczna na kierunkach lekarski, lekarsko-dentystyczny matura uzyskana w krajach innych, niż kraje UE, EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej: 19 sierpnia – 26 sierpnia, matura uzyskana w krajach UE, EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej: 19 sierpnia – 26 sierpnia, matura nowa, “stara”, IB, EB: 19 września – 02 września.

Na UM chętnych w kolejnej rekrutacji z pewnością nie zabraknie. I choć nie będą otwierane żadne nowe kierunki, te proponowane przez uczelnię od lat niezmiennie cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Najbardziej prestiżowe, czyli lekarski oraz lekarsko-dentystyczny są też najchętniej wybieranymi. Ale każdego roku UM przyjmuje w swoje szeregi mnóstwo chętnych na pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, farmację, dietetykę oraz biomedycynę.

WSPA

Rekrutacja: na semestr letni 2 stycznia – 15 marca 2019 (nabór na studia podyplomowe – do 30 marca 2019)

Nowością na lubelskiej WSPA w semestrze letnim są kierunki Zarządzanie oraz Projektowanie wnętrz. – To jedyny taki kierunek w regionie. Dotychczas kurs z zakresu aranżacji i projektowania nie znalazły się w toku studiów żadnego lubelskiego uniwersytetu – mówi Konrad Koneczny, specjalista ds. Marketingu i Promocji WSPA.

Nowości na WSPA nie zabrakło również na studiach podyplomowych. – Oferta kierunków studiów podyplomowych jest obecnie niezwykle szeroka i modyfikowana do aktualnych potrzeb rynku. Uczelnia wraz z firmami współtworzą programy studiów dualnych, a wykładowców rekrutuje się spośród doświadczonych ekspertów. Decydując się na zatrudnienie doświadczonych praktyków naszym studentom przekazujemy wiadomości, które po ukończeniu studiów mogą wykorzystać w praktyce zawodowej – mówi Anna Habza, dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń.

Wśród „podyplomówek”, które WSPA oferuje swoim kandydatom, znalazła się Akademia menedżera sprzedaży. Uczestnicy studiów podyplomowych krok po kroku przechodzą przez wszystkie etapy sprzedaży. Począwszy od wytypowania profilu klienta, przez negocjacje i zamykanie skończywszy na do sprzedaży. Poznają nowe techniki, narzędzia i zdobywają unikatowe kompetencje które przekładają się od razu na wyniki w sprzedaży.

Kolejną nowością jest kierunek Biznes w Azji. Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w prowadzeniu działalności gospodarczej w Chinach w aspekcie eksportu, importu, kooperacji z partnerami lokalnymi, administracją.

Informatyka śledcza to gratka dla amatorów detektywistycznych zajawek. Zajęcia prowadzić będą eksperci: pracownicy laboratoriów odzyskiwania danych, analiz monitoringów, fachowcy od analizy urządzeń mobilnych, w tym zajmujący się zakładaniem i wyszukiwaniem podsłuchów elektronicznych. Aspekty prawne przedstawią sędzia i prokurator, najlepiej obrazując z dwóch punktów widzenia problemy z jakimi informatycy śledczy spotykają się na sali sądowej.

Inspektor danych osobowych to kierunek, który dostarczy specjalistycznej wiedzy i umiejętności z obszaru ochrony danych osobowych. Studenci będą zdobywać wiedzę i umiejętności związane z procesami przetwarzania danych osobowych w podmiotach z sektora prywatnego oraz sektora administracji publicznej.

Dietetyka obejmuje tematykę dietetyki klinicznej, żywienia zbiorowego, psychodietetykę jak również zagadnienia z marketingu i reklamy, pod kątem prowadzenia własnej działalności

Kształcenie zdalne w edukacji to przygotowanie merytoryczne na temat kształcenia zdalnego. Studenci zapoznają się z narzędziami i metodami technologii informacyjnej, nauczą się projektować platformy edukacyjne, zagłębią się w aspekty prawne dotyczące zarządzania treścią, a także przygotują się pod względem psychologicznym do prowadzenia zajęć na odległość.

Ostatnią propozycją jest kierunek Prawo socjalne, adresowany do osób zatrudnionych lub zamierzających podjąć zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej lub niepublicznych organizacjach społecznych, organizacjach pozarządowych współpracujących z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, w szczególności do osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z załatwianiem indywidualnych spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej

WSEI

Rekrutacja: drogą elektroniczną 4 maja-31 sierpnia 2019

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie wprowadza jeden nowy kierunek – Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, który będzie przygotowywać studentów do pracy w charakterze nauczyciela, co wynika ze zmian wprowadzonych w 2018 r. w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym.Są to bezpłatne jednolite studia magisterskie. Zdobyta wiedza da uprawnienia do podjęcia pracy z dziećmi w przedszkolu, w szkole na poziomie klas I – III oraz w przedszkolach i szkołach integracyjnych, świetlicach, żłobkach, domach dziecka, poradniach pedagogiczno-psychologicznych itp.

Zmienia także formułę niektórych z prowadzonych dotychczas kursów z tradycyjnej na dualną. Studia dualne są bezpłatne. Za wszystkie godziny stażowe spędzone w trakcie studiów u pracodawcy, student otrzyma wynagrodzenie. Najlepsi z nich mają szansę na zatrudnienie.

W czasie 3-letniego kursu studenci spędzą na praktykach zawodowych u pracodawców od 6 do 9 miesięcy. Program studiów obejmuje niezbędny zakres wiedzy teoretycznej zdobywanej w trakcie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów, przeplatających się z okresami pracy w przedsiębiorstwach.

Studia dualne pierwszego stopnia będą prowadzone na kierunkach: Administracja, Finanse i Rachunkowość i Informatyka – studia inżynierskie. Natomiast studia dualne drugiego stopnia będą prowadzone na kierunku Zarządzanie (E-biznes i zarządzanie firmą” oraz „Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym”), Informatyce („Cyberbezpieczeństwo i administrowanie systemami informatycznymi”, „Programowanie i analiza danych”).

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments